Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti ESKO, spol. s r.o., sídlem Praha 5, Jinonická 80, PSČ 15800, IČO: 60471999, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26013

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností ESKO, spol. s r.o., sídlem Praha 5, Jinonická 80, PSČ 15800, IČO: 60471999, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26013, a jejími zákazníky v oblasti prodeje produktů a poskytování služeb.
 2. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

II. Vymezení pojmů

 1. Prodávající – obchodní společnost ESKO, spol. s r.o., sídlem Praha 5, Jinonická 80, PSČ 15800, IČO: 60471999, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26013. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícím zboží nebo poskytuje služby.
 2. Kupující – subjekt, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu na straně druhé. Za objednatele je v těchto obchodních podmínkách
  považována fyzická či právnická osoba bez ohledu na to, jde-li o spotřebitele, či nikoli.
 3. Internetové stránky – internetové stránky na adrese www.esko-praha.cz provozované Prodávajícím.

III. Informace o nabídce a cenách

 1. Informace o produktech v nabídce Prodávajícího jsou dostupné na internetových stránkách Prodávajícího.
 2. Ceny produktů a služeb Prodávajícího jsou budoucímu Kupujícímu dodány formou nabídky Prodávajícího, která je vypracována na základě poptávky odeslané prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího.

IV. Objednávky a jejich vyřizování

 1. Prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího, Kupující vybere produkty a odešle nezávaznou poptávku Prodávajícímu, a to na základě vyplnění poptávkového formuláře, v němž musí být pravdivě vyplněny požadované údaje, nebo je možné zaslat písemnou nebo e-mailovou objednávku na adresu Prodávajícího. Na základě takové poptávky je Prodávajícím vytvořena nabídka, která je zaslána Kupujícímu, coby nabídka na uzavření kupní smlouvy.
 2. Potvrzením objednávky Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a závazně objednává předmět objednávky. Na základě objednávky a jejím potvrzením Kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy.
 3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na internetových stránkách Prodávajícího.
 4. Okamžikem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzení objednávky Prodávajícím, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 5. Potvrzením nabídky Objednatel souhlasí s těmito VOP, akceptuje nabídku Prodávajícího a závazně objednává předmět nabídky. Nabídka je návrhem kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb.
 6. Podstatné náležitosti nabídky zahrnují: identifikaci předmětu objednávky – obchodní název nebo jednoznačný popis zboží, identifikaci objednatele – firma/jméno, IČ, sídlo/adresa, kontaktní osoba, telefon, způsob dodání, způsob platby.
 7. Prodávající v co nejkratším termínu, obvykle však do 7 pracovních dnů, poptávku vyřídí formou vytvoření nabídky, případně vyzve Kupujícího k doplnění chybějících údajů.
 8. Potvrzením nabídky Kupujícím je uzavřena kupní smlouva (dále jen jako „Kupní smlouva“).

V. Dodací podmínky

 1. Zboží je Prodávajícím zasíláno dle domluvy prostřednictvím přepravní služby, vlastním svozem či osobním odběrem
 2. Dodací lhůta je specifikována v nabídce Prodávajícího vytvořené na základě poptávky Kupujícího.

VI. Platební podmínky

 1. Produkty prodávajícího a forma jejich uhrazení je specifikována v nabídce Prodávajícího, vytvořené na základě poptávky Kupujícího.

VII. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace

 1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodané produkty záruku. Prodávající se zavazuje, že produkty dodané v souladu s kupní smlouvou bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému v kupní smlouvě, jinak k účelu obvyklému a že si zachová kupní smlouvou stanovené vlastnosti. Pokud kupní smlouva některé vlastnosti produktů nestanoví, zavazuje se zárukou Prodávající Kupujícímu, že si produkty dodané dle Kupní smlouvy po záruční dobu zachová obvyklé vlastnosti.
 2. Pokud mají převzaté produkty nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, nejsou kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 3. Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (v případě právnické osoby do jednoho roku) od převzetí produktů podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvymůže Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 5. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 6. Zjistí-li Kupující na dodaných produktech jakékoliv vady, nestanoví-li Kupní smlouva nebo tyto Obchodní podmínky jinak, sepíše Kupující oznámení o vadách, které bude obsahovat údaj o dodávce produktů, osobě, která vadu zjistila, datum zjištění vady, posouzení povahy vady provedené Kupujícím. Kupující toto oznámení doručí bez zbytečného odkladu Prodávajícímu spolu s výzvou k oznámení návrhu způsobu odstranění vad a sjednání nápravy.
 7. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující je povinen při osobním převzetí přebíraný produkt řádně zkontrolovat a prohlédnout. U produktů je kupující povinen provést také kontrolu obsahu balení a odmítnout jeho převzetí v případě zjištění neúplnosti. Prohlídku je Kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Pozdější reklamace z těchto uvedených důvodů nebude uznána.
 2. Při dodání produktů prostřednictvím smluvního přepravce je Kupující povinen ověřit stav zásilky při jejím převzetí od přepravce. V případě ztráty nebo poškození zásilky při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození nebo ztrátě produktu, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech Kupující neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně vyrozumí Prodávajícího a jako přílohu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že Kupující výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.
 3. Na pozdější reklamace způsobené během přepravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je Kupující povinen uplatnit reklamaci do 7 dnů od převzetí zboží.
 4. Prodávající nese odpovědnost za prokázanou škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z užívání produktů, a to jakýmkoliv způsobem.
 5. Kupující provádí zaslání předmětu reklamace na vlastní náklady a odpovědnost.
 6. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím a není vybaveno průvodní dokumentací.
 7. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito VOP a obchodním, resp. občanským zákoníkem, s odbornou péčí a v co nejkratší možné době.
 8. Při převzetí produktů k reklamaci vystaví Prodávající kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Prodávající kupujícího e-mailem nebo písemně. Po vyřízení reklamace předá Prodávající produkt zpět Kupujícímu včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a případného provedení opravy a doby jejího trvání.
 9. Nestanoví-li Kupní smlouva nebo tyto Obchodní podmínky jinak, je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a dále také před řádným dodáním Zboží bez udání důvodu s tím, že v takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady účelně vynaložené v souvislosti se splněním Kupní smlouvy, a to maximálně do výše kupní ceny uvedené ve zrušené Kupní smlouvě.

VIII. Know-how

 1. Veškerá technická a jiná dokumentace, kterou Prodávající Kupujícímu v souvislosti s produkty ke splnění Kupní smlouvy dodá, zůstává ve výhradním vlastnictví Prodávajícího. Předmětem výhradního vlastnictví Prodávajícího jsou všechna technická řešení a jiná řešení a postupy, které technická dokumentace zachycuje, přičemž Prodávající neuděluje v souvislosti s uvedeným know-how Kupujícímu licenci ani neposkytuje žádná práva spojená s duševním vlastnictvím.
 2. Technickou a jinou dokumentaci ve smyslu předchozího ustanovení těchto VOP není Kupující oprávněn zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či ji využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby. Tuto dokumentaci je Kupující oprávněn používat pouze v souvislosti se Zbožím ke splnění Kupní smlouvy. Tento závazek se nevztahuje na správní či jiné veřejnoprávní orgány či autority, pokud vykonávají zákonem upravený kontrolní či jiný dohled podle příslušných právních předpisů. Po splnění Kupní smlouvy či po jejím zániku jakýmkoliv jiným způsobem je Kupující povinen tuto dokumentaci vrátit Prodávajícímu a zničit případné veškeré kopie, které si pro splnění Kupní smlouvy pořídil.

IX. Obchodní tajemství

 1. Veškeré informace poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kupující se zavazuje, že nebude informovat třetí osoby o existenci a o obsahu jakékoliv smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoliv informace nebo dokumenty, které se vztahují k jakékoliv smlouvě mezi Kupujícím a Prodávajícím, která mu již byla a/nebo bude Prodávajícím předána nebo jinak zpřístupněna. Předchozího výslovného písemného souhlasu je rovněž třeba v případě poskytování informací Kupujícího jeho subdodavatelům v souvislosti s plněním jakékoliv smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Podmínky a vztahy ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

XI. Rozhodné právo

 1. Práva a povinnosti smluvních stran včetně vzniku Kupní smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky.

XII. Salvátorská klauzule

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na svého právního nástupce nebo postoupit pohledávky plynoucí z obchodních vztahů na třetí osobu.
 2. Kupující bere na vědomí, že projevuje výslovný souhlas s dodržováním těchto VOP, se kterými se řádně seznámil na internetových stránkách, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.
 3. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně tyto obchodní podmínky a je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svých internetových stránkách.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2019
Nákupní košík